12 trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế dù khám chữa bệnh đúng tuyến

Khi đi ᴋʜᴀ́ᴍ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ đúng tuyến thì người ʙᴇ̣̂ɴʜ sẽ được quỹ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ y tế ᴛʜᴀɴʜ ᴛᴏᴀ́ɴ ít nhất 80% ᴄʜɪ ᴘʜɪ́ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ. Nhưng không phải mọi trường hợp ᴋʜᴀ́ᴍ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ đúng tuyến đều được ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ y tế.

Theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Luật sᴜ̛̉ᴀ đᴏ̂̉ɪ Điều 23 Luật ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ xã hội năm 2008, có 12 trường hợp không được ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ y tế dù có đi ᴋʜᴀ́ᴍ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ đúng tuyến gồm:

Có 12 trường hợp không được ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ y tế dù ᴋʜᴀ́ᴍ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ đúng tuyến. Ảnh minh họa

Các ᴄʜɪ ᴘʜɪ́ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ, ᴘʜᴜ̣ᴄ ʜᴏ̂̀ɪ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ, ᴋʜᴀ́ᴍ ᴛʜᴀɪ định kỳ, sɪɴʜ ᴄᴏɴ, ᴠᴀ̣̂ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ người ʙᴇ̣̂ɴʜ từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ hoặc khi đang đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ɴᴏ̣̂ɪ ᴛʀᴜ́ phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật đã được ɴɢᴀ̂ɴ sᴀ́ᴄʜ Nhà nước ᴄʜɪ ᴛʀᴀ̉;

Đɪᴇ̂̀ᴜ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ, ᴀɴ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ tại cơ sở Đɪᴇ̂̀ᴜ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ, ᴀɴ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ;

ᴋʜᴀ́ᴍ sức khỏe;

Xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ, ᴄʜᴀ̂̉ɴ đᴏᴀ́ɴ ᴛʜᴀɪ không nhằm mục đích đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣;

Sử dụng kỹ thuật ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ sɪɴʜ sᴀ̉ɴ, ᴅɪ̣ᴄʜ ᴠᴜ̣ kế hoạch hóa gia đình, ɴᴀ̣ᴏ ʜᴜ́ᴛ ᴛʜᴀɪ, ᴘʜᴀ́ ᴛʜᴀɪ, trừ trường hợp phải đɪ̀ɴʜ ᴄʜɪ̉ ᴛʜᴀɪ ɴɢʜᴇ́ɴ do nguyên nhân ʙᴇ̣̂ɴʜ lý của ᴛʜᴀɪ ɴʜɪ hay của sᴀ̉ɴ ᴘʜᴜ̣;

Sử dụng ᴅɪ̣ᴄʜ ᴠᴜ̣ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ ᴍʏ̃;

Đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ʟᴀ́ᴄ, ᴄᴀ̣̂ɴ ᴛʜɪ̣ và ᴛᴀ̣̂ᴛ ᴋʜᴜ́ᴄ xᴀ̣ của mắt, trừ trường hợp trẻ em dưới 06 tuổi;

Sử dụng chân tay ɢɪᴀ̉, mắt ɢɪᴀ̉, răng ɢɪᴀ̉, kính mắt, máy ᴛʀᴏ̛̣ ᴛʜɪ́ɴʜ, phương tiện ᴛʀᴏ̛̣ ɢɪᴜ́ᴘ vận động trong ᴋʜᴀ́ᴍ ʙᴇ̣̂ɴʜ, ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ và ᴘʜᴜ̣ᴄ ʜᴏ̂̀ɪ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ;

ᴋʜᴀ́ᴍ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ, ᴘʜᴜ̣ᴄ ʜᴏ̂̀ɪ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ trong trường hợp ᴛʜᴀ̉ᴍ ʜᴏ̣ᴀ;

ᴋʜᴀ́ᴍ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴɢʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴀ ᴛᴜ́ʏ, ɴɢʜɪᴇ̣̂ɴ ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ hoặc chất ɢᴀ̂ʏ ɴɢʜɪᴇ̣̂ɴ khác;

ɢɪᴀ́ᴍ đɪ̣ɴʜ y khoa, ɢɪᴀ́ᴍ đɪ̣ɴʜ pháp y, ɢɪᴀ́ᴍ đɪ̣ɴʜ pháp y ᴛᴀ̂ᴍ ᴛʜᴀ̂̀ɴ;

Tham gia ᴛʜᴜ̛̉ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ʟᴀ̂ᴍ sᴀ̀ɴɢ, ɴɢʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ khoa học.

An An/giadinhmoi.vn

Chia sẻ